كارگروه آموزش به بيمار در بيمارستان پوست رازي برگزار شد

چهارشنبه پانزدهم شهريورماه 96، كارگروه آموزش به بيمار با حضور دكتر عابديني رئيس بيمارستان، دكتر مخترع مدير، دكتر قندي معاون آموزشي، شفيعي سوپروايزر آموزشي و ساير اعضا در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.

در اين جلسه در خصوص آموزش ترخيص بيماران بستري، مكان برگزاري آموزش حضوري بيماران، ارجاع بيماران ترخيصي به مراكز Home Care و فرايند تهيه رسانه آموزشي جهت بيماران بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

 

تعداد بازدید از این خبر :296 , 1396/6/16