كلاس آموزشي " اصول گزارش نويسي و ارزيابي بيمار" در بيمارستان رازي تشكيل شد

روز شنبه 23 دي ماه 96، كلاس آموزشي" اصول گزارش نويسي و ارزيابي بيمار" ويژه گروه پرستاري در سالن اجتماعات بيمارستان برگزار شد.

در اين كلاس محبوبه گرزه بر سوپروايزر باليني بيمارستان به ارائه توضيحاتي در خصوص نحوه ثبت صحيح اقدامات و مراقبت هاي انجام شده، اصول ارزيابي اوليه بيمار و ملاحظات قانوني مربوط به گزارشات پرستاري پرداخت.

در پايان نيز نظر به سنجش اثربخشي آموزش ارائه‌شده، از شركت‌كنندگان آزمون به عمل آمد.

تعداد بازدید از این خبر :116 , 1396/10/24