كميته حفاظت فني و بهداشت كار در بيمارستان رازي برگزار شد

كميته حفاظت فني وبهداشت كار، روز 23 دي ماه 96، با حضور دكتر مخترع مدير بيمارستان، كسمتي دبير كميته، محمدي مدير پرستاري و  ساير اعضا در محل دفتر رياست  بيمارستان برگزار شد.

در ابتدا، گزارشي درخصوص  روند پيشرفت مصوبات جلسه  پيشين، شاخص هاي كيفي كميته و نتايج آن ارائه و مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه، گزارشي از بازديد بازرسان معاونت بهداشت كه در تاريخ سوم دي ماه صورت گرفته بود، ارائه شد.

در پايان، تحليل نتايج پرسشنامه مواجهات خوني شغلي ارائه و نظرات و پيشنهادات پرسنل در خصوص كاهش اين حوادث مطرح و بررسي شد.

 

تعداد بازدید از این خبر :99 , 1396/10/24