كميته مصرف منطقي آنتي‌بيوتيك بيمارستان رازي برگزار شد

كميته مصرف منطقي آنتي‌بيوتيك روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96، با حضور دكتر سوري متخصص عفوني، مدير داروخانه، معاونين درمان و آموزش، رئيس اورژانس، رئيس آزمايشگاه، مدير پرستاري، دبير كميته و ساير اعضا در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.

در اين جلسه از كميته در خصوص اعلام مقاومت‌هاي ميكروبي در عفونت‌هاي بيمارستاني و برنامه بهبود براي اصلاح سيستم گزارش دهي بيمارستان بحث و تبادل‌نظر شد.

تعداد بازدید از این خبر :159 , 1396/11/23