برگزاري كلاس آموزش به بيماربا موضوع "بيماري پمفيگوس" در بيمارستان پوست رازي

 

روزسه شنبه 24 بهمن ماه 96، كلاس آموزش به بيمارباموضوع " پمفيگوس"  در محل درمانگاه بيمارستان براي بيماران بستري وسرپايي تشكيل شد.

در اين كلاس توضيحاتي در خصوص بيماري و ماهيت آن، روش‌هاي درمان، كنترل استرس، رعايت بهداشت فردي توسط نادري، پرستار بيمارستان ارائه شد و در پايان رسانه آموزشي مرتبط به بيماران توزيع شد.

تعداد بازدید از این خبر :202 , 1396/11/24