محدوديت نوبت دهي درروزهاي 4، 5 و 6 اردي بهشت ماه سال 1397

قابل توجه مراجعين محترم بيمارستان پوست رازي

 

 

بعلت برگزاري كنگره بهاره قاره اي درماتولوژي، ظرفيت پذيرش بيماران در تاريخ هاي

 

سه شنبه 97/2/4، چهارشنبه 97/2/5 و 5 شنبه 97/2/6  توام با محدوديت بوده و

 

صرفا به صورت حضوري مي باشد.

تعداد بازدید از این خبر :1581 , 1397/1/22