برگزاري جلسه كميته اورژانس در بيمارستان رازي

روز دوشنبه 21 خرداد 97 جلسه كميته اورزانس با حضور دكتر عابديني رئيس بيمارستان، دكتر مخترع مدير بيمارستان، دكتر عزيزپور رئيس اورژانس، محمدي مدير پرستاري و ساير اعضا در دفتر رياست برگزار شد.

در اين جلسه درخصوص گزارش شاخص اورژانس در ارديبهشت و شرح ايرادات گرفته شده توسط معاونت درمان بحث و بررسي شد. همچنين گزارش فرمت داروهاي پرخطر معاونت غذا و دارو نيز مورد بررسي قرار گرفت. 

تعداد بازدید از این خبر :100 , 1397/3/22