برگزاري جلسه كميته تغذيه در بيمارستان رازي

روز يكشنبه 17 تير 97 كميته تغذيه با حضور دكتر مخترع مدير بيمارستان، خانم محمدي مدير پرستاري و ساير اعضا در دفتر رياست برگزار شد.

در ابتداي جلسه نتايج مصوبات جلسه قبل و گزارشي از عملكرد واحد تغذيه و نتايج رضايت سنجي از پرسنل و بيماران ارائه  شد.  سپس ارزيابي وضعيت تغذيه اي در فرم هاي جديد ارزيابي اوليه پرستاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.  همچنين در خصوص ثبت درخواست مشاوره تغذيه توسط پزشك در بيماري هاي نيازمند مشاوره تغذيه توضيحاتي ارائه شد.

تعداد بازدید از این خبر :104 , 1397/4/17