برگزاري جلسه كميته كنترل عفونت در بيمارستان رازي

روز چهارشنبه 18 مهر 97 جلسه كميته كنترل عفونت با حضور دكتر عابديني رئيس، دكتر مخترع مدير، دكتر سوري معاون درمان، دكتر شاه محمدي مسئول ازمايشگاه و ساير اعضا در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.

در اين كميته به بررسي تحليلي شاخص هاي كنترل عفونت شش ماهه  اول سال 97 و  لزوم  فرهنگ سازي بيشتر و تغيير در ارزشها و نهادينه كردن بهداشت دست تاكيد شد.

همچنين در خصوص نظارت بر موازين كنترل عفونت و گزارشات نظافتي بيمارستان، و پروتكل فرمولاري ضدعفوني كننده ها در بيمارستان به رويت و تصويب رسيد. در زمينه مديريت مواجهات شغلي بر تشكيل پرونده بهداشتي  براي دستياران ورودي جديد فاقد دفترچه بيمه و همچنين  تزريق واكسن انفلوانزا و نظارت بر تزريق كاركنان واحدهاي پر خطر  مورد بحث و  بررسي قرار گرفت.

تعداد بازدید از این خبر :124 , 1397/7/18