برگزاري جلسه كميته تيم مديريت اجرايي در بيمارستان رازي

15 دي 97 كميته تيم مديريت اجرايي با حضور دكتر عابديني رئيس، دكتر مدير و دكتر سوري معاون درمان بيمارستان در دفتر رياست برگزار شد.

در ابتداي جلسه گزارش نتايج مصوبات جلسه قبل ارائه شد. سپس گزارشي از روند پذيرش بيمار در درمانگاه تومور و ارائه خدمت به وي ارائه و چالش هاي موجود در آن مورد بررسي قرار گرفت و در پايان آئين نامه كميته هاي بيمارستاني ارائه و مورد بازنگري قرار گرفت.

تعداد بازدید از این خبر :103 , 1397/10/20