كميته كنترل عفونت در بيمارستان پوست رازي

چهارشنبه 15 دي ماه سال 95، كميته كنترل عفونت با حضور دكتر عابديني رئيس بيمارستان، مرادي مدير، رضايي سيروس دبير كميته و ساير اعضا در دفتر رياست  تشكيل شد.

در اين كميته الگوي بهداشت دست در بيمارستان براي تمامي پزشكان كميته اعلام  و درخواست شد بيشترين رعايت بهداشت دست توسط ايشان در واحدها انجام شود كه اين امر مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

سپس به بررسي عفونتهاي بيمارستاني و علل كاهش آمار عفونت بيمارستاني پرداخته شد. روش هاي افزايش آمار دهي و  نقاط ضعف در سنجه هاي كنترل عفونت نيز بررسي شد.

همچنين اقدامات تهاجمي و نيمه تهاجمي به رويت پزشكان كميته رسيد كه در اين راستا تغييرات مورد نظر لحاظ شد. در ادامه اعضائ كميته به بررسي ساير شاخص هاي كنترل عفونت پرداختند.

تعداد بازدید از این خبر :306 , 15/10/95