بستن

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

ارائه پیشنهادات

 

نكات لازم در خصوص تكميل  فرم ارائه پيشنهادات

لطفا قبل از ارايه طرح يا پيشنهاد خود به نكات زير توجه فرماييد:

 

     1- پيشنهادات همراه با مستندات كافي و حاوي توضيحات منطقي و شفاف و منظم باشد.

     2- پيشنهادات خارج از برنامه هاي آتي سازمان و يا واحد ها باشد.

3-  پيشنهادات نبايد نياز به مصوبات قانوني خارج از محدوده اختيارات سازمان داشته باشد.

4- پيشنهادات در جهت ارتقاي رضايتمندي كاركنان و بيماران باشد.

5- پيشنهادات در برگيرنده ايده هاي جديدي باشند كه قبلا در سازمان به كار نرفته است.

6- پيشنهادات خارج از موضوعاتي باشند كه در دستورالعمل ها، روش ها و شرح وظايف امده است.

7- پيشنهادات دربرگيرنده طرح مشكل و راه كارهاي حل آن باشد.

8- درصورت ارايه  پيشنها دهاي مشابه ،تنها اولين پيشنهاد رسيده مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

9-  پيشنهادات نبايد در زمينه ياداوري و پيگيري پيشنهادات قبلي باشند.

     10- يشنهادات بايد ايده آل، قابل دسترسي و درمحدوده خط مشي و سياست هاي سازمان باشد.

 

 

 

 

زمينه‌ها و موضوعات پيشنهادها

-        فرآيندها، سيستم‌ها و روش‌هاي موجود يا مورد نياز نظير روش‌ها و سيستم‌هاي اداري و مالي و ...

-        ساختار و سازماندهي موجود يا مورد نياز نظير توسعه و گسترش يا حذف و ادغام واحدها  و ...

-        كليه امور اجرايي و فعاليت‌هاي سازمان در حوزة وظايف تخصصي و ساير وظايف

-        ساير زمينه‌هاي خاص با توجه به شرايط

-         

 

هدف و نتايج مورد انتظار از دريافت و اجراي پيشنهادات

افزايش كميت و كيفيت خدمات توليد شده
صرفه‌جويي، كاهش هزينه ها و ارتقاي بهره وري در سازمان
بهبود روشهاي انجام كار
ابداع روشها يا خدمات تازه
افزايش رضايتمندي مشتريان داخلي (كاركنان) و خارجي

حل مشكل يا بهبود فعاليت‌ها و فرآيندهاي موجود

كيفيت ارايه خدمات و يا بطور كلي هرگونه بهبود و توسعه سازمان و نيروي انساني

* در حال حاضر، تاكيد بيشتر بر اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام كار به منظور بهبود و ارتقا كيفيت خدمات و حذف اتلافها و انتظارهاست.

(اتلاف: اتلاف هرگونه عملي است كه انجام آن باعث ايجاد ارزش افزوده نشود و راه‌هاي مبارزه با اتلاف به ترتيب اولويت عبارتند از: 1- حذف؛ 2- كاهش؛ 3- تغيير.)

 

فرم ارائه پیشنهادات

*

درج کلیه اطلاعات زیر ضرورری می باشد

*
*
*
*
*
*
*