بستن

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

جراحي

    

 

نام واحد: اتاق عمل جراحي

رييس بخش: دكتر سيد خليل پسته اي

اساتيد اتاق عمل جراحي:

فوق تخصص جراحي پلاستيك: دكتر شهريار حدادي ابيانه – دكتر جواد رحمتي – دكتر كوروش قنبرزاده

متخصص جراحي عمومي: دكتر شاهرخ قاضي زاده احسائي

متخصص گوش و حلق و بيني: دكتر داود رضا شفاعت

متخصص بيهوشي: دكتر علي شهرياري

سرپرستار بخش: زهرا دري

شماره تماس هاي داخلي: 297 - 298 (اتاق پزشكان) – 299 (ريكاوري)

 

معرفي واحد:

اتاق عمل جراحي يكي از بخشهاي تخصصي بيمارستان پوست رازي مي باشد كه يك بخش آموزشي درماني بوده و توسط اساتيد هيئت علمي گروه پوست علوم پزشكي تهران اداره مي شود. اين بخش با ظرفيت 4 تخت فعال اتاق عمل،8 تخت اتاق ريكاوري به صورت دو شيفت صبح و عصر پذيراي بيماران بستري و سرپايي مي باشد.

روند پذيرش در اين بخش از طريق پذيرش درمانگاه 4 جراحي پلاستيك و درمانگاه تومور است.

 اين بخش از شنبه تا پنج شنبه فعال مي باشد.

Bcc تومورهاي پوستي شاملBcc هاي متعدد سر و صورت و تنه، scc هاي سر و صورت و تنه و ملانوم ها و همچنين كنتراكچرهاي سوختگي، گذاشتن و در آوردن تيشو از رايج‌ترين عمل‌هاي جراحي است كه در اين واحد انجام مي‌شود.

 از عمل‌هاي زيبايي مي‌توان به رينوپلاستي، بلفاروپلاستي، ابدومينوپلاستي، ساكشن، ماموپلاستي، ليفت صورت و گردن و اندام، انواع پروتز (صورت، سينه و ...) ژنيوپلاستي، اتوپلاستي، تزريق چربي و ... مي‌توان اشاره كرد.

لازم به توضيح است كه عمل‌هاي جراحي عمومي شامل درآوردن توده‌ها در تمام قسمت‌هاي بدن و هرني – سينوس پايلونيدال - فيستول آنال - همورئيد - فتق و... نيز در اين واحد انجام مي‌شود.

 

 

شرح وظايف سرپرستار بخش:

1-    تعيين اهداف آموزشي (كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت)

2-    تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان، خانواده، رده‌هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كودكان جديدالورود)

3-    اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي

4-    تدوين برنامه‌هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

5-    اجراي برنامه‌هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه‌ها

6-    تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌هاي مرتبط

7-    تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري موردنياز مددجويان

8-    هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه‌هاي پرستاري و مامايي

9-    پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك‌آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي

10-تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

11-هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس‌هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذي‌ربط

12-پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

13-همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

14-همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

15-همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16-ارائه تازه‌ها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و ...)

17-همكاري و مشاركت در انجام طرح‌هاي پژوهشي

18-هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

            الف-حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

            ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

             ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

19-هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه‌هاي آموزشي واحدهاي ذي‌ربط

20-هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم‌ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21-ثبت و گزارش تمامي فعاليت‌هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

22-كنترل و نظارت بر آموزش‌هاي انجام‌شده در واحدهاي ذي‌ربط با استفاده از ابزار مناسب

23-كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24-ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي انجام‌شده از طريق:

             الف- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه‌شده

             ب- بررسي رضايت‌مندي مددجويان

             ج- بررسي رضايت‌مندي كاركنان

25-كنترل و نظارت بر شركت فعال رده‌هاي مختلف پرستاري (در شيفت‌هاي مختلف) در برنامه‌هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش

26-مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري

27-شركت در تمامي جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري

 

 

 

 

  

 

 

تعداد بازدید از این صفحه : 9095