بستن

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

جراحي

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                   

 

نام واحد: بخش جراحي

رييس بخش: دكتر شهريار حدادي

اساتيد هيئت علمي:  

فوق تخصصن جراحي پلاستيك: دكتر شهريار حدادي ابيانه – دكتر جواد رحمتي – دكتر كوروش قنبرزاده

متخصص جراحي عمومي: دكتر شاهرخ قاضي زاده احسائي

متخصص گوش و حلق و بيني: دكتر داود رضا شفاعت

سرپرستار بخش: پريسا رضايي

شماره تماس داخلي: 248

معرفي واحد:

بخش فوق تخصصي جراحي يكي از بخش هاي بستري بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي است كه مشتمل بر  4اتاق بستري و يك اتاق VIP با ظرفيت 20تخت پذيراي مراجعين محترم است.

اين بخش آموزشي توسط اساتيد هيئت علمي جراحي پلاستيك، جراحي عمومي وگوش وحلق وبيني درتمامي روزهاي هفته به جزايام تعطيل پاسخگوي مراجعين محترم است.

روند پذيرش دراين بخش ازطريق درمانگاه فوق تخصصي جراحي پلاستيك بوده كه امكان رزرو نوبت به صورت تلفني و حضوري امكان پذيراست و در تمام طول هفته به جزء ايام تعطيل داير مي باشد.

 

اعمال جراحي سرويس آموزش جراحي پلاستيك به دو بخش درماني و زيبايي تقسيم مي شود:

1)-  درماني

 شامل جراحي كليه تومورهاي پوستي، سوختگي هاي مزمن، نقائص مادرزادي نسج نرم شامل شكاف لب و كام و... مي باشد.

2)- زيبايي

 كليه اعمال جراحي زيبايي شامل رينوپلاستي، جراحي هاي زيبايي سينه  و شكم ، ليپوماتيك و ليپوساكشن، جراحي هاي زيبايي اندام ها، ليفت صورت، جراحي هاي پلك و ...

كليه اعمال جراحي عمومي از قبيل معده و اعمال پري آنال، هموروئيد و ... و اعمال جراحي گوش و حلق و بيني ز قبيل لوزه، انحراف بيني ازجمله اعمال اين مركز مي‌باشد.

 

 شرح وظايف سرپرستار بخش:

             1-    تعيين اهداف آموزشي (كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت)

2-    تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان، خانواده، رده‌هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كودكان جديدالورود)

3-    اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي

4-    تدوين برنامه‌هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

5-    اجراي برنامه‌هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه‌ها

6-    تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌هاي مرتبط

7-    تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري موردنياز مددجويان

8-    هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه‌هاي پرستاري و مامايي

9-    پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك‌آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي

10-تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

11-هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس‌هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذي‌ربط

12-پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

13-همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

14-همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

15-همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16-ارائه تازه‌ها و نتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و ...)

17-همكاري و مشاركت در انجام طرح‌هاي پژوهشي

18-هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

            الف-حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

            ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

             ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

19-هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه‌هاي آموزشي واحدهاي ذي‌ربط

20-هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم‌ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21-ثبت و گزارش تمامي فعاليت‌هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

22-كنترل و نظارت بر آموزش‌هاي انجام‌شده در واحدهاي ذي‌ربط با استفاده از ابزار مناسب

23-كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24-ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي انجام‌شده از طريق:

             الف- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه‌شده

             ب- بررسي رضايت‌مندي مددجويان

             ج- بررسي رضايت‌مندي كاركنان

25-كنترل و نظارت بر شركت فعال رده‌هاي مختلف پرستاري (در شيفت‌هاي مختلف) در برنامه‌هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش

26-مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري

27-شركت در تمامي جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید از این صفحه : 11476