اعتبار بخشي

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                 

                                                                

 

 

براي دريافت روي مطلب مورد نظر كليك كنيد

تعريف واژگان اعتباربخشي

استاندارد_هاي_اعتباربخشي_ملي_بيمارستان هاي ايران

راهنماي جامع اعتبار بخشي ملي بيمارستان هاي ايران/ ويرايش سال 1395

پيشگفتار

الف)- مديريت و رهبري                     1-تيم حاكميتي                                                                                ب)- مراقبت و درمان                                1- مراقبت هاي عمومي و باليني                                                    2- تيم مديريت اجرايي                                                                                                                                  2- مراقبت هاي اورژانس

                                                   3- تيم بهبود كيفيت                                                                                                                                      3- مراقبت هاي حاد  

                                                   4- مديريت خطا                                                                                                                                            4- مراقبت هاي بيهوشي و جراحي

                                                   5-مديريت خطر حوادث و بلايا      

                                                   7- مديريت منابع انساني                                                                                                                             5- مراقبت هاي مادر و نوزاد

                                                   8- مديريت تامين و تسهيلات اقامت

                                                   9- مديريت غذايي

 

ج)- مديريت خدمات پرستاري           1- مهارت سنجي و بكار گيري كاركنان پرستاري                                      د)- مديريت دارو و تجهيزات                         1- مديريت دارويي      

                                                 2- مديريت مراقبت هاي  پرستاري                                                                                                               2 - مديريت تجهيزات پزشكي                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ه)- پيشگيري و بهداشت                  1- مديريت بهداشت محيط                                                             و)- مديريت خدمات پاراكلينيك                    1-  مديريت آزمايشگاه     

                                                  2- مديريت پسماند                                                                                                                                      2- مديريت تصويربرداري

                                                  3- مديريت استريزاسيون                                                                                                                               3- مديريت فيزيوتراپي  

                                                  4- مديريت خدمات رختشويخانه                                                                                                                      4- طب انتقال خون

                                                  5- بهداشت حرفه اي و سلامت كاركنان

                                                  6- پيشگيري و كنترل عفونت

 

ز) مديريت اطلاعات                     1-  مديريت اطلاعات سلامت      

                                                 2-  فناوري اطلاعات   

 

ح)- رعايت حقوق گيرنده خدمت        1- اطلاع رساني و ارتباطات

                                                  2- تسهيلات و حمايت ها                                                                                                               

                                                                                           

                                                                               

                                                                                                     

                                                                                                                                         

 

                                                                                  

                                            

 

 

 

                                                        

 

 

تعداد بازدید از این صفحه : 9126