پيشنهادات

 

نكات لازم در خصوص تكميل  فرم ارائه پيشنهادات

 

 

لطفا قبل از ارايه طرح يا پيشنهاد خود به نكات زير توجه فرماييد:

 

     1- پيشنهادات همراه با مستندات كافي و حاوي توضيحات منطقي و شفاف و منظم باشد.

     2- پيشنهادات خارج از برنامه هاي آتي سازمان و يا واحد ها باشد.

3-  پيشنهادات نبايد نياز به مصوبات قانوني خارج از محدوده اختيارات سازمان داشته باشد.

4- پيشنهادات در جهت ارتقاي رضايتمندي كاركنان و بيماران باشد.

5- پيشنهادات در برگيرنده ايده هاي جديدي باشند كه كه قبلا در سازمان به كار نرفته است.

6- پيشنهادات خارج از موضوعاتي باشند كه در دستورالعمل ها، روش ها و شرح وظايف امده است.

7- پيشنهادات دربرگيرنده طرح مشكل و راه كارهاي حل ان باشد.

8- درصورت ارايه  پيشنها دهاي مشابه ،تنها اولين پيشنهاد رسيده مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

9-  يشنهادات نبايد در زمينه ياد اوري و پيگيري پيشنهادات قبلي باشند.

     10-  پيشنهادات بايد ايده‌آل، قابل دسترسي و در محدوده خط مشي و سياست هاي سازمان باشد.

 

 

زمينه‌ها و موضوعات پيشنهادها

-        فرآيندها، سيستم‌ها و روش‌هاي موجود يا مورد نياز نظير روش‌ها و سيستم‌هاي اداري و مالي و ...

-        ساختار و سازماندهي موجود يا مورد نياز نظير توسعه و گسترش يا حذف و ادغام واحدها  و ...

-        كليه امور اجرايي و فعاليت‌هاي سازمان در حوزة وظايف تخصصي و ساير وظايف

-        ساير زمينه‌هاي خاص با توجه به شرايط

-         

 

هدف و نتايج مورد انتظار از دريافت و اجراي پيشنهادات

افزايش كميت و كيفيت خدمات توليد شده
صرفه‌جويي، كاهش هزينه ها و ارتقاي بهره وري در سازمان
بهبود روشهاي انجام كار
ابداع روشها يا خدمات تازه
افزايش رضايتمندي مشتريان داخلي (كاركنان) و خارجي

حل مشكل يا بهبود فعاليت‌ها و فرآيندهاي موجود

كيفيت ارايه خدمات و يا بطور كلي هرگونه بهبود و توسعه سازمان و نيروي انساني

* در حال حاضر، تاكيد بيشتر بر اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام كار به منظور بهبود و ارتقا كيفيت خدمات و حذف اتلافها و انتظارهاست.

(اتلاف: اتلاف هرگونه عملي است كه انجام آن باعث ايجاد ارزش افزوده نشود و راه‌هاي مبارزه با اتلاف به ترتيب اولويت عبارتند از: 1- حذف؛ 2- كاهش؛ 3- تغيير.)

 

   

فرم ارائه پيشنهادات

 

- عنوان پيشنهاد:

 

-مشكل اصلي (و علت بروز مشكل ) را شرح دهيد.

 

-راه حل و ايده پيشنهادي  شما براي رفع اين مشكل چيست ؟

 

-چگونه پيشنهاد شما مي تواند شرايط جاري را بهبود بخشد ؟( روش پيشنهادي چه مزايايي  براي سازمان يا جامعه دارد؟)

 

-امكانات مورد نيازجهت اجراي پيشنهادچيست؟

 

-در صورتيكه اين پيشنهاد در سازمان اجرا شود ، اثر بخشي اجراي پيشنهاد را تشريح كنيد.

 

-تخمين مدت زمان انجام(ماه) :                                                                                   تخمين هزينه اجرا(ريال) :

 

-ساير توضيحات ضروري :

 

 

اطلاعات پيشنهاددهندگان(درج كليه اطلاعات ضروري است )

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تحصيلات

محل خدمت

% مشاركت در پيشنهاد

تلفن

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید از این صفحه : 438